Quảng Bình ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics

Quảng Bình ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics

Quảng Bình ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics

Posted on: 25/05/2023

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2030 với mục tiêu đưa tỉnh trở thành đầu mối về dịch vụ Logistics của khu vực Bắc Trung Bộ.