Thời đại hải quan số, hải quan thông minh

Thời đại hải quan số, hải quan thông minh

Thời đại hải quan số, hải quan thông minh

Posted on: 29/07/2022

Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 - 2030 đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cơ bản được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa, đáp ứng yêu cầu mới.