Xây dựng Hải quan Việt Nam ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới

Xây dựng Hải quan Việt Nam ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới

Xây dựng Hải quan Việt Nam ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới

Posted on: 28/07/2022

Tiếp tục cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan trong bối cảnh mới, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 - 2030 và lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội để hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.